ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕೊಪ್ಪಳ


ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

Sl. No.

Name

Designation

Department

Qualification

1

Logo
Shri Krishnamurthy Y.

Office Supt.

Office

PUC

2

Logo
Shri Satishkumar K.

FDA

Office

B.Sc., (Ag.)

3

Logo
Shri Puttappa Hulmani

FDA

Office

B.Com

4

Logo
Shri Shivanagouda Patil

FDA

Office

B.E., Civil

5

Logo
Shri. Honnappa

FDA

Office

SSLC,Army Graduation

6

Logo
Smt. Basavannevva Bhajantri

SDA

Office

PUC

7

Logo
Shri Ravindra Gudi

SDA

Office

ITI, Electrician

8

Logo
Shri Somanathasa R. Bakale

Typist

Office

SSLC, Kannada & English Type writing Senior

9

Logo
Smt. Shantavva Kudaripagad

Office Asst.

Office

9th

10

Logo
Shri Hanumappa Kattimani

“D” Group

Office  

7th

ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ © ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕೊಪ್ಪಳ ನಡೆಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ SHLR TECHNOSOFT ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್..


ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ