ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕೊಪ್ಪಳ


ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ವಿವರಗಳು

Logo

ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ Vadiaraj Mathad

ಹುದ್ದೆ: ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್

ಫೋನ್: 9449432723

ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: vamathad723@gmail.com, pplkoppal200417@gmail.com

ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ © ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕೊಪ್ಪಳ ನಡೆಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ SHLR TECHNOSOFT ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್..


ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ